Контрол на храните


Изисквания към изграждането и устройството на помещенията и технологичното оборудване

Този кратък наръчник може да използвате при стартиране на вашия микро бизнес. Целта му е да даде основна информация при избора на помещение и оборудване в началния етап на регистрация на обект за преработка и търговия на храни. В помещенията, в които се приготвят, обработват и преработват храни трябва да […]


Насоки за входящ контрол на храните 1

  Този наръчник съдържа насоки за входящ контрол при доставката на безопасни суровини, храни и опаковъчни материали. Всички суровини, храни и материали имат отношение към качеството и безопасността, затова те подлежат на задължителен входящ контрол. В обекта се съхранява информация за доставчиците на всички храни. Проверката на постъпващите храни, които […]


Насоки за транспорт и съхранение на храни 1

В този наръчник ще намерите насоки за транспорт и съхранение на храните във вашия хранителен обект. При съхранението на храните се осигуряват температурни условия, непозволяващи развитието на микроорганизми и синтез на токсини, които биха застрашили здравето на потребителите. За да бъде предотвратена развалата на продуктите, поддържането и непрекъсването на температурният режим […]


Насоки за технологична преработка и съхранение

Наръчникът дава насоки за технологичната преработка, условията и сроковете на съхранение на готовата кулинарна продукция във вашия малък обект. Технологичната обработка на суровините се извършва по начин, който осигурява запазването на качеството, хранителната и биологичната им стойност и не довежда до замърсяването им с механични примеси, химични вещества и микроорганизми […]


Насоки за проследяемост и изтегляне на храни

В търговския обект се приемат храни със запазени опаковки, етикети и маркировка и се съхранява информация за доставчика, с цел обратна връзка при необходимост. Съхранява се пълна документация за идентифициране на всеки продукт – правилно етикетиране на всяка партида. Съхраняват се постъпили жалби и оплаквания от потребителите и документиране на […]


Насоки за документацията в хранителния обект

Производителите и търговците на храни трябва да водят документация за извършената дейност за осигуряване безопасността на храните. Документацията е съществена и неразделна част от Пререквизните програми за добри производствени и хигиенни практики. Доброто оформление и прилагане на документацията точно показва по какъв начин се обменя информацията и се решават възникналите […]


Насоки за обучение на персонала

Наръчникът дава насоки за обучение на персонала в хранителния обект. Персоналът от обекта за хранене се обучава за придобиване на необходимите знания и умения по отношение на изискванията за хигиена и търговия. Персоналът на обекта трябва да притежава необходимите технически знания, да познава програмите и инструкциите, да е обучен за обща […]


Насоки за борба с вредителите

Тази програма се отнася до воденето на ефикасен контрол на вредителите – гризачи, насекоми и микроорганизми. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни – котки, кучета и птици (гълъби, врабчета и др.), а други изключват микроорганизмите от категорията „вредители”. Дейностите, насочени срещу вредителите се определят от епидемиолозите като дейности […]


Наръчник за лична хигиена на персонала

Насоките в този наръчник ще ви помогнат да си изработите програма с правила на поведение, вътрешен ред и хигиена на персонала. Добрата лична хигиена на работещите с храни е критична предпазна мярка срещу възникването на хранителни заболявания у потребителите. Поради тази причина, служителите на обекта трябва да спазват правилата за лична хигиена, […]


Наръчник за санитарно-хигиенно поддържане на обекта

Този наръчник ще ви помогне да планирате програма за санитарно-хигиенно поддържане на вашия малък обект. Целта на програмата е недопускане на замърсяване на храните в обекта. 1. В обекта се поддържа строг санитарен режим. 2. Отговорникът или упълномощено от него лице трябва да почиства, мие помещенията и съоръженията. В процеса на […]